ชื่อ : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000113
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยและบันเทิง
ทุนจดทะเบียน : 678,752,372.80 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า : 541,198,091.40 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 5,411,980,914 หุ้น
มูลค่าหุ้น : 0.10 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-938-3388 โทรสาร. 02-938-3489
เว็บไซด์ : www.masterad.com
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : โทรศัพท์ 0-2273-8639
Email address : waritha@masterad.com
เลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 0-2938-3388 ต่อ 480, 487
Email address : tamonwan@masterad.com; sukjai@masterad.com
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 02-009-9000 โทรสาร. 0-2009-992
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
โดย
ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31 ธันวาคม 2562
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813
สำนักงาน : เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิค คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร : 0-2264-0789-90