(หน่วย: ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 3 ปี 2565/65

(หน่วย: ล้านบาท)

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย


(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 3
ปี 2564/65
ไตรมาส 4
ปี 2564/65
ไตรมาส 1
ปี 2565/66
ไตรมาส 2
ปี 2565/66
ไตรมาส 3
ปี 2565/66
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 547 643 573 632 667
ต้นทุนการให้บริการ 403 554 422 455 530
กำไรขั้นต้น 144 89 150 177 137
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 50 (29) 122 146 125
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 68 (14) 68 92 68
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 49 (31) 34 35 42
สินทรัพย์รวม 7,384 6,425 6,317 6,474 6,324
หนี้สินรวม 4,232 2,159 2,121 2,211 2,066
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,152 4,266 4,196 4,263 4,258
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 3
ปี 2564/65
ไตรมาส 4
ปี 2564/65
ไตรมาส 1
ปี 2565/66
ไตรมาส 2
ปี 2565/66
ไตรมาส 3
ปี 2565/66
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 26% 27% 14% 26% 21%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 42% 12% -5% 21% 19%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 12% -2% 12% 15% 10%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 9% -5% 6% 6% 6%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1 (%) -8% -11% -2% 2% 2%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.7x 1.3X 1.3X 1.3X 1.4X
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์2 (%) -5% -7% 1% 3% 3%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.2X 0.3X 0.3X 0.4X 0.4X
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.5X 0.5X 0.6X 0.6X 0.5X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2x 0.3x 0.1x 0.1x 0.1x

1 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน

(หน่วย: ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย


สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) 2561
(ปรับปรุงใหม่)1
2562 มี.ค. 25632 2563/643 2564/65
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 1,696 2,954 445 1,698 2,135
ต้นทุนการให้บริการ 901 1,901 306 1,226 1,664
กำไรขั้นต้น 795 1,052 139 472 472
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 463 459 (84) 284 278
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 316 229 (118) 66 81
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 272 161 (129) (992) 34
สินทรัพย์รวม 4,380 9,187 9,187 7,125 6,425
 หนี้สินรวม  1,301 4,883 4,883 4,305 2,159
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,079 4,304 4,304 2,820 4,266
           
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2561
(ปรับปรุงใหม่)1
2562 มี.ค. 25632 2563/643 2564/65
ความสามารถในการทำกำไร 1
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 47% 36% 31% 28% 22%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 27% 16% -19% 17% 13%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 19% 8% -27% 4% 4%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 16% 5% -29% -58% 2%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 4 (%) 14% 6% 0% -1% 0%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.6X 1.3X 0.8X 0.7X 1.3X
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 5 (%) 10% 5% -2% 1% 1%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.6X 0.7X 0.4X 0.2X 0.3X
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5X 0.6X 1.1X 1.4X 0.6X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0X 0.2X 0.3X 0.3X 0.1X

1 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงงบการเงินตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ภายหลังจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ของกลุ่มทรานส์.แอด เสร็จสมบูรณ์
2 บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงปีบัญชีใหม่ โดยเริ่มในเดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคม จากเดิมที่เริ่มในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม โดยการรายงานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563
3 บริษัทฯ ได้ทำการจำน่าย 1) ป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดทั้งหมด และหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด แลบริษัท โคแมส จำกัด และ 2) 75.0% ในบริษัท VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. ส่งผลให้มีการปรับปรุงงบกำไรขาดทุนปี 2563/64 สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินในช่วงปีก่อนที่สะท้อนถึงธุรกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ จึงได้พิจารณาการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2563/64 ด้วยการเฉลี่ยยอดสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2563 และเดือนมีนาคม 2564
4 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
5 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน