(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ไตรมาส 4 ปี 2563/64

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย


(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 4
ปี 2562/63
ไตรมาส 1
ปี 2563/64 (ปรับปรุง)
ไตรมาส 2
ปี 2563/64
ไตรมาส 3
ปี 2563/64
ไตรมาส 4
ปี 2563/64
รายได้จากการดำเนินงาน 612 512 507 496 549
ต้นทุนการให้บริการ 465 453 466 433 509
กำไรขั้นต้น 147 58 41 63 40
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย -65 -60 -44 71 -592
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -248 -236 -217 -114 -763
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ -129 -179 -161 -95 -557
สินทรัพย์รวม 9,187 8,776 9,060 8,667 7,125
หนี้สินรวม 4,883 4,817 5,277 5,099 4,305
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,304 3,959 3,784 3,568 2,820
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 4
ปี 2562/63
ไตรมาส 1
ปี 2563/64 (ปรับปรุง)
ไตรมาส 2
ปี 2563/64
ไตรมาส 3
ปี 2563/64
ไตรมาส 4
ปี 2563/64
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 24% 11% 8% 13% 7%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) -11% -12% -9% 14% -108%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) -40% -46% -43% -23% -139%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) -21% -35% -32% -19% -101%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1 (%) 0% -7% -13% -18% -28%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.8x 0.8x 0.7x 0.7x 0.7x
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์2 (%) -2% -6% -10% -12% -16%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.4x 0.4x 0.4x 0.4x 0.3x
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1x 1.2x 1.4x 1.4x 1.4x
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3x 0.3x 0.4x 0.4x 0.2x

1 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน

(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ปี 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย


สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) 2560 2561
(ปรับปรุง)
2562 2562/63 2563/64
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 936 1,696 2,954 2,856 2,064
ต้นทุนการให้บริการ 390 901 1,901 1,901 1,862
กำไรขั้นต้น 546 795 1,052 955 203
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 342 463 459 276 -625
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 266 316 229 -100 -1,330
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 221 272 161 -7 -992
สินทรัพย์รวม 2,169 4,380 9,187 9,187 7,125
 หนี้สินรวม  546 1,301 4,883 4,883 4,305
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,623 3,079 4,304 4,304 2,820
           
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2560 2561
(ปรับปรุง)
2562 2562 2562
ความสามารถในการทำกำไร 1
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 58% 47% 36% 33% 10%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 37% 27% 16% 10% -30%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 28% 19% 8% -3% -64%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 24% 16% 5% 0% -48%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 17% 14% 6% 0% -28%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.4X 1.6X 1.3X 0.8X 0.7X
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 2 (%) 16% 10% 5% -2% -16%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.5X 0.6X 0.7X 0.4X 0.3X
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4X 0.5X 0.6X 1.1X 1.4X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2X 0.0X 0.2X 0.3X 0.2X

1 คำนวณจากรายได้จากการบริการ
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
3 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน