‘MACO' รับรางวัล Investor's Choice Awards 2016

28 Jul 2016

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO รับรางวัล ‘Investor’s Choice Awards 2016 (ครั้งที่ 3)’ จาก นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศด้านการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5