MACO จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

22 Sep 2016

นายมานะ จันทนยิ่งยง (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท นางศุภรานันท์ ตันวิรัช (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 33.4 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 334 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด เสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจสื่อป้ายโฆษณาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ